ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α΄ Κατηγορίας Γυναικείου Πρωταθλήματος

0
477

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ και η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής γυναικών, όπου συμμετέχει και ο Φείδωνας.

Τα κυριότερα σημεία της προκήρυξης:

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ένα (1) όμιλο. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως και τη Παρασκευή 25/08/2017 πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η ομάδα.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Σχετικό παράβολο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο, νόμιμα επικυρωμένη.
γ. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας
δ. Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας (μία από τις δύο που πρέπει να εκδίδει κάθε ομάδα) και από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Οι ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της Κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών, δεν λάβουν μέρος, δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο από άλλη και η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος.

Η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν την ημερομηνία της Δημόσιας Κλήρωσης.

Άρθρο 6 : Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιρίστριες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 19 του ΚΑΠ). Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.

Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Στους αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στους αγώνες και καθ΄ όλη την διάρκεια τους, δύο (2) αθλητριών με ηλικία κάτω των είκοσι (20) ετών.
Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των θέσεων στις οποίες αγωνίζονται. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε στον αγώνα.

Άρθρο 7. Γήπεδα- Πρόγραμμα αγώνων
Γήπεδα
Για την έγκυρη συμμετοχή μίας ομάδας στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών για την περίοδο 2017-2018 πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα. Οι ομάδες όμως έχουν την δυνατότητα με την δήλωση συμμετοχής να ορίσουν και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα. Τα γήπεδα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν χλοοτάπητα (φυσικό ή πλαστικό).

Πρόγραμμα αγώνων
Όλοι οι αγώνες της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών, για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδα κλπ) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Διοργανώτριας.

Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αιτήματα εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης ή την ημέρα του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του.
Οι αγώνες του πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ), λόγω ανώτερης κατηγορίας, προηγούνται όλων των αγώνων, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Άρθρο 8: Γιατρός
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή χίλων (1.000) ευρώ. Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.

Άρθρο 9 : Προπονητές
Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή ο οποίος να είναι κάτοχος :

α. Δελτίου Ταυτότητας προπονητή ΕΠΟ (τριετούς διάρκειας) σε ισχύ.
β. Κατηγορία διπλώματος προπονητικής επιπέδου τουλάχιστον UEFA B΄
γ. Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.
Οι Φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας και του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή πρωταθλήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 10 : Παρατηρητής Αγώνα
Ο Παρατηρητής θα ορίζεται και θα αποζημιώνεται από την Ένωση που ανήκει η εκάστοτε γηπεδούχος ομάδα. Η Ένωση απολογιστικά θα εισπράττει την αποζημίωση από την ΕΠΟ (απόφαση Νο 18/2017 ΠΔΕ/ΕΠΟ). Το ποσόν της αποζημίωσης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.

Στη περίπτωση των Αθηναϊκών ομάδων οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΠΣ Αθηνών, ο Παρατηρητής Αγώνα θα ορίζεται από την ΕΠΣ Αθηνών και οι ομάδες είναι υποχρεωμένες, να καταβάλουν αυτές στο Παρατηρητή, την αντίστοιχη αμοιβή των είκοσι (20) ευρώ ανά αγώνα (και θα την εισπράττουν απολογιστικά από την ΕΠΟ).

Άρθρο 11 : Οικονομικά Θέματα
Η Έξοδα διαιτητών / Παρατηρητών διαιτησίας
Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητής διαιτησίας) θα καλύπτονται από το γηπεδούχο σωματείο. Οι διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από όμορες, με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας, Ενώσεις και ο παρατηρητής διαιτησίας από την Ένωση της γηπεδούχου ομάδας. Η Ε.Π.Ο. θα επιχορηγεί τα σωματεία με το ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά αγώνα για την κάλυψη των εξόδων διαιτητών και Παρατηρητών διαιτησίας των εντός έδρας αγώνων τους. Σε περίπτωση που σωματείο ζητήσει να ορισθεί παρατηρητής διαιτησίας από άλλη, εκτός από αυτή της γηπεδούχου ομάδας, Ένωση, μαζί με το έγγραφο αίτημα ορισμού προκαταβάλλει και το ποσό για τα έξοδα του παρατηρητή, σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα απορρίπτεται.

Άρθρο 13 : Υποβιβασμός
Ο υποβιβασμός των ομάδων στην Β΄ Κατηγορία θα καθορισθεί με Συμπληρωματική Προκήρυξη, μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής των ομάδων, όλων των Κατηγοριών, για τη περίοδο 2017-18 και το διαχωρισμό τους σε ομίλους.