Αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστή 2017-18

0
2161

Απο τη γραμματεία της ΕΠΣΑ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν τις «Αιτήσεις Μεταβολών Ποδοσφαιριστή» για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018.

Οι ημερομηνίες αποδεσμεύσεων, υποσχετικών, μεταγραφών, επανεγγραφών και πρώτων εγγραφών, των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018:
Αποδέσμευση: Από 01.07 έως 31.08.
Υποσχετική: Από 01.07 έως 31.08 και από 01.01.2018 έως 31.01.2018.
Μετεγγραφή: Από 01.07 έως 31.10 και από 01.01.2018 έως 31.01.2018.
Επανεγγραφή: Από 01.09 έως 31.10 και από 01.01.2018 έως 28.02.2018.
174
Στη στήλη της ιατρικής βεβαίωσης της αίτησης μεταβολών (σελίδα 2), πλέον της υπογραφής και της σφραγίδας του ιατρού, θα πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα, επί ποινή ακυρότητας, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. του ιατρού.
Στην ίδια σελίδα της αίτησης, συμπληρώνεται η δήλωση του κηδεμόνα σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω των 18 ετών, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π. και σε περίπτωση αίτησης για «ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου που τον αποκτά, θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών από δημόσια Αρχή.

Η συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την έκδοση δελτίου (αρχική εγγραφή) , υπολογίζεται μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του προηγουμένου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή.
Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους, ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας από την οποία προέρχονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.

Για την αρχική εγγραφή έλληνα ποδοσφαιριστή άνω των 12 ετών, θα πρέπει να προσκομίζει φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Πιστοποιητικά γεννήσεως – ταυτοπροσωπίας, δεν γίνονται δεκτά, αλλά μόνο για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών.

Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα πρέπει να προσκομίζουν πλην των υπολοίπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στον κανονισμό, πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια οργάνωση υγείας, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Για την αρχική εγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, άνω των 12 ετών, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της Χώρας του. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει σε σωματείο του εξωτερικού, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.
Προσοχή στα σωματεία, τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών, ο οποίος πλησιάζει τους 180 (ανώτατο όριο), ότι μετά την συμπλήρωση του αριθμού αυτού, αιτήσεις για έκδοση δελτίων θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο. Θα πρέπει λοιπόν τα σωματεία αυτά, να προβούν σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, είτε ατομικά κατά την περίοδο των αποδεσμεύσεων (1/7-30/8) είτε ομαδικά και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του υπερβαίνει τους 140 στέλνοντας στην Ε.Π.Ο. (Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών) ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου) και καταβάλλοντας συγχρόνως το παράβολο στην Ε.Π.Ο. Η ομαδική αποδέσμευση αφορά μόνον ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου έως 30-6-2016. Τέλος η περίοδος που γίνονται οι ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι 1/7/2016 έως και 1/8/2016, 1 έως 30/9/2016 και 2 έως 31/1/2017.

Τα σωματεία μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Τους υπεράριθμους ποδοσφαιριστές, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν, με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., ή με ατομική αίτηση αποδέσμευσης στην ‘Ενωση στις κατάλληλες ημερομηνίες.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο. (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ διατάξεις εφαρμογής κανονισμούς για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).

Τέλος, οι νέες τιμές παραβόλων έκδοσης των δελτίων ορισμένου χρόνου:
Δελτίο ενός (1) έτους ογδόντα (80) ευρώ.
Δελτίο δύο (2) ετών εξήντα (60) ευρώ.
Δελτίο τριών (3) ετών πενήντα (50) ευρώ.