Η Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αργολίδας

0
530

ΠΡΟΣ:  Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και τα παραρτήματα Α και Β.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

3. Την από 30-03-2017 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ την 24 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα των Γραφείων του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας στο Ναύπλιο, Χαριλάου Τρικούπη 7, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α)   επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχο απαρτίας παρισταμένων μελών.
β)   ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.
γ)   έκθεση διοικητικού απολογισμού
δ)   έγκριση διοικητικού απολογισμού
ε)   έκθεση οικονομικού απολογισμού
στ) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
ζ)    έγκριση οικονομικού απολογισμού
η)   έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
θ)   εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ι)    Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή  Προέδρου και δέκα (10) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών που προβλέπονται στο καταστατικό για τα παραπάνω όργανα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τρίτη 25 Απριλίου 2017, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ Αργολίδας κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με είκοσι (20) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Ε.Π.Σ. Αργολίδας  ή την Ε.Π.Ο. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής,  δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 και μέχρι την 20.00 μ.μ.

4. Η υποβολή υποψηφιότητας για την εκλογή των μελών (τακτικών – αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αργολίδας γίνεται κατά συνδυασμούς. Κάθε συνδυασμός, περιλαμβάνει το υποψήφιο Πρόεδρο και τους υποψήφιους για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατατίθεται γραπτώς και με υπογραφή όλων των υποψηφίων δέκα τουλάχιστον ημέρες  (10)  πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 και ώρα 17.00. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των συνδυασμών στην Ε.Π.Σ. Αργολίδας κατατίθεται και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου κάθε υποψηφίου, βεβαίωση του σωματείου, στο οποίο κάθε υποψήφιος είναι μέλος του, και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής.

6. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Αποστέλλεται σε κάθε σωματείο- μέλος της Ε.Π.Σ. το σχέδιο του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου- εξουσιοδότησης που πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση για τη συμμετοχή του σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ         ΦΥΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ