Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣΑ

0
582

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της Ε.Π.Σ.Α της 24/4/2017

Οι υπογράφοντες  Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΪΚΑΣ, Β. ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ, Γ.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκλεγέντες μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής για τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού των ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  προβήκαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών της οικονομικής χρήσης 2016 και συγκεκριμένα από 1ης Ιανουαρίου 2016έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι :

1. Τα έξοδα για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στο ποσό των 70.602,20 Ευρω.

2. Τα έσοδα για την ιδία περίοδο ανήλθαν στο ποσό των 65.952,46 Ευρώ.

3. Διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο στον λογαριασμό όψεως που τηρεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας  στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  την 31 Δεκεμβρίου 2016, ήταν 27,037,16Ευρώ, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα της τράπεζας

4. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπομένων από τον νόμο και το καταστατικό του σωματείου διατάξεων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δαπάνες έγιναν με υπευθυνότητα και σύνεση από το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνουμε την έγκριση των υποβαλλομένων στην Γενική Συνέλευση οικονομικού απολογισμού για την οικονομική χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΪΚΑΣ  Ε.
ΧΕΛΙΩΤΗΣ Α.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   Ν.