Οι λοιπές διατάξεις της ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ της ΕΠΣ Αργολίδας για τα νέα πρωταθλήματα

0
870

Η Ε.Π.Σ. Αργολίδας στο κείμενο της Αρχικής Προκήρυξης των Νέων Πρωταθλημάτων εκτός από τον τρόπο διεξαγωγής της Α1, της Α2 και της Β΄κατηγορίας και των ομάδων που θα συμμετάσχουν έχει αναφερθεί και σε άλλα θέματα.

Έτσι αφού έλαβε υπόψη 1) την ισχύουσα νομοθεσία, 2) τον Κ.Α.Π., 3) τον Πειθαρχικό Κώδικα, 4) το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.,5) το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Α., 6) τον Κανονισμό Διαιτησίας, 7) την απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. της 24-6-2016, 8) την με αριθμό 16/20-7-2016  απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α., 9) την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Γ΄ εθνικής της Ε.Π.Ο  και την απόφαση αυτής για το κύπελλο ερασιτεχνών, αναφέρει επίσης:

ΑΡΘΡΟ 3ο
     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα  με το πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Τεχνική Επιτροπή  πρωταθλήματος της διοργανώτριας και το οποίο  θα προκύψει και θα κοινοποιηθεί στα  σωματεία μετά την κλήρωση.

Οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί ή απόγευμα, όπως και άλλη ημέρα της  εβδομάδας, εφόσον υπάρχουν λόγοι που κατά την κρίση της διοργανώτριας το επιβάλλουν.

Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 90 λεπτά  που μοιράζονται  σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών, εκτός των αγώνων των παιδικών διοργανώσεων, των οποίων η διάρκεια ορίζεται σε 60 λεπτά (δύο ημίχρονα των 30 λεπτών).

Οι ομάδες που διαγωνίζονται βαθμολογούνται με τρεις βαθμούς σε περίπτωση νίκης, με ένα βαθμό σε περίπτωση ισοπαλίας  και μηδέν  βαθμούς σε περίπτωση ήττας  σε αγώνα που έγινε και έληξε κανονικά.

Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κ.Α.Π.  και στην παρούσα προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4ο    ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ –ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Για την έκδοση  άδειας τέλεσης  των αγώνων  φροντίζει η γηπεδούχος ομάδα.

Κάθε σωματείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο  με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό.

Η παρουσία γιατρού ή φυσιοθεραπευτή ή νοσηλευτή ή πιστοποιημένου ατόμου στις πρώτες βοήθειες   είναι υποχρεωτική για την προστασία της υγείας των αγωνιζομένων.

ΑΡΘΡΟ 5ο   ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΕΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε αγώνα συντάσσεται από το διαιτητή Φ.Α., το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας, σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία το πρωτότυπο θα παραδίδεται οπωσδήποτε  μέχρι την επομένη του αγώνα στην Ε.Π.Σ. Αργολίδας και από ένα θα παραδίδεται στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων .

Η υπογραφή του Φ.Α.  από τους  αρχηγούς των ομάδων είναι υποχρεωτική, η τυχόν δε άρνηση ή αμέλεια  υπογραφής επισύρει  ποινή  για τον αρχηγό που προβλέπει ο Κ.Α.Π. . 

Σε ό,τι αφορά τα παραπτώματα  των ποδοσφαιριστών  κατά τη διάρκεια του  αγώνα και μέχρι την υπογραφή  του Φ.Α., τα οποία τιμωρούνται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π., δε χωρεί καμία ανταπόδειξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται  από τους αρχηγούς  των ομάδων  σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Για τις ενστάσεις το παράβολο ορίζεται στο ποσό των εκατό  (100) ΕΥΡΩ.

Απαγορεύεται κάθε προσφυγή Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που μετέχουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στα πρωταθλήματα στα Πολιτικά  Δικαστήρια, για να επιλύσουν  πάσης φύσεως διαφορές, οι οποίες  έχουν σχέση με παντός  είδους εφαρμογές και ερμηνεία  των ισχυόντων Νόμων – Κανονισμών και Προκηρύξεων. Αρμόδια  όργανα για την επίλυση των διαφορών  είναι τα προβλεπόμενα  σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Κάθε ομάδα πρέπει να έρχεται στο γήπεδο  που θα αγωνισθεί και να παραδίδει τα δελτία των παικτών στο διαιτητή το αργότερο μισή ώρα πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα, για να είναι εμπρόθεσμη. Ο διαιτητής του αγώνα είναι υπεύθυνος  για την ακριβή τήρηση της ώρας διεξαγωγής του αγώνα, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί για κανένα λόγο. Οι παραβάτες θα παραπέμπονται στα αρμόδια όργανα  για την επιβολή κυρώσεων. Επίσης ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη του πρωταθλήματος αγώνα του οποίου θα διευθύνει. Σε περίπτωση  όπου επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση  της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφ΄ όσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους. Την ίδια υποχρέωση έχει ο διαιτητής και στην περίπτωση που ο αθλητής δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας του. Η συμμετοχή του  θεωρείται αντικανονική σύμφωνα με τον ΚΑΠ.   

Οι ομάδες  υποχρεούνται να βρίσκονται  με αθλητική περιβολή  στον αγωνιστικό χώρο  πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.

Κάθε ομάδα υποχρεούται να παραδώσει στο διαιτητή  πέραν των Δελτίων Ιδιότητας των παικτών και την κατάσταση  υγείας  αυτών, αντίγραφο της οποίας  θα πρέπει να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα στη διοργανώτρια. Η κατάσταση υγείας θα έχει ισχύ ενός (1) έτους μέχρι την  ολοκλήρωση της εφαρμογής του συστήματος της κάρτας υγείας από την Ε.Π.Ο.

ΠΟΙΝΕΣ: Ισχύουν όσα αναφέρονται στον Πειθαρχικό Κώδικα.

Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών  από τη σχετική απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αργολίδας.

Για τη διαιτησία των αγώνων ισχύουν όσα λεπτομερώς αναφέρονται  στον Κ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 6ο   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ

Η διοργανώτρια ορίζει για κάθε αγώνα  εκπρόσωπό της ως παρατηρητή. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής σε συνεννόηση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία ορίζει τον παρατηρητή σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

  Η ύπαρξη ή όχι στο γήπεδο μικρής ή επαρκούς αστυνομικής δύναμης δεν απαλλάσσει  τα σωματεία και ιδιαίτερα το γηπεδούχο της ευθύνης  για την τήρηση της τάξης.

ΑΡΘΡΟ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

  Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και προστασία των πρωταθλημάτων ανήκει στη διοργανώτρια. Όλα τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τη μετακινούμενη ομάδα. Οι εισπράξεις των αγώνων  αποτελούν έσοδο της γηπεδούχου ομάδας, η οποία βαρύνεται με τα έξοδα του αγώνα. Το εξοδολόγιο της Διαιτησίας του αγώνα θα εξοφλείται από τη γηπεδούχο ομάδα πριν από τον αγώνα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Σωματείο, το οποίο δεν έχει εξοφλήσει το εξοδολόγιο ή έχει οφειλές προς τη διοργανώτρια, με απόφαση του Δ.Σ. της θα αποβάλλεται  από το πρωτάθλημα .Τα ίδια ισχύουν και στους αγώνες κατάταξης. Επίσης, σωματείο που έχει πάσης φύσεως οφειλές από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα,  οφείλει να τις τακτοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΣΑ. Γηπεδούχος ομάδα θεωρείται η πρώτη ομάδα, η οποία και φροντίζει τα του γηπέδου.

ΕΠΑΘΛΑ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ συνοδευόμενο από μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεμηθεί σε κάθε ομάδα που δε θα έχει στην αγωνιστική περίοδο αποβολή ποδοσφαιριστή της και δε θα έχει υποπέσει σε παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Το ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό, που θα καθορίσει η διοργανώτρια με απόφασή της.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Ε.Π.Σ. Αργολίδας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης άρθρων της παρούσας προκήρυξης, αν μέχρι την ημέρα λήξης των πρωταθλημάτων της υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Αθλητισμό ή των κανονισμών-διατάξεων των πρωταθλημάτων.

Η διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας, του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης αυτής.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω ή προκύψει μετά τις δηλώσεις συμμετοχής θα αποφασίζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αργολίδας.